شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 10:39 ق.ظ

آچیقلامالاردا ایشله دیله ن تورکجه سٶزلرین دیزینی:

 

آبارن Abarn: اگر

آباقا Abaqa: عمو

آتا Ata: بابا، پدر

آجر Acər: تازه (نان، میوه،...)

آجیتماAcıtma : شام (چوبانلارین آخشام چاشتی، فریدن)

آجیرقاAcırqa : تربچه

آچار Açar: کلید

آچیقلاماAçıqlama: توضیحات

آخیر Axır: طویله

آداق Adaq: قربان

آدلیمAdlım : مشهور، معروف (شخص)

آراج Arac: وسیله

آراسیرا Arasıra: گاهگاهی

آرال Aral: میدان

آرالجیق Aralcıq: میدانچه

آرخاداش Arxadaş: رفیق

آرخالیقArxalıq : کت

آردینجا Ardınca: به دنبال

آرماغانArmağan : ارمغان، هدیه، پیشکش

آستارخAstarx  (آستAst +آرخArx ): کهریز

آشارAşar  (آشقارAşqar ): نهار

آشیرماAşırma : سطل (برای کشیدن آب از چاه)

آغیت Ağıt: تعزیه

آغیزقا Ağızqa: پنجره

آقچا Aqça: پول

آلاجا Alaca: الوان، رنگارنگ

آلچاقAlçaq : نامرد، پست

آلچیAlçı : آهک

آنجاق Ancaq: اما

آنلاتیAnlatı : داستان، روایت

آنلام Anlam: معنی، معنا

آنی Anı: خاطره

آولوAvlu : حیاط

آیازلیق Ayazlıq: ایوان، بالکن، تراس

ائدیزEdiz : حضرت

ائرته Ertə: صبح

ائرکه ن Erkən: زود

ائرکه ن اویانما Erkən Oyanma: سحرخیزی

ائره ک Erək: مقصد

ائل گونElgün : خلق، مردم

ائلچی گئتمه Elçi getmə: خواستگاری

ابه Əbə: قابله

اره ن Ərən: اولیا الله

ارینج Ərinc: بلکه، شاید

اسکیƏski  کهنه، قدیمی

اسین Əsin: الهام

اسینله نمک Əsinlənmək: الهام گرفتن

او دنلی O dənli: از بس که

اوتوم Utum: شانس

اوجقاراوبا Ucqaroba: دیاسپورا

اوچون Uçun: گاز

اوچیانÜçyan : مثلث

اوخشاق Oxşaq: شبیه (مراسم ماه محرم)

اودگون Odgün: چهارشنبه

اور Ur: شهر

اوراتلی Uratlı (اورUr +آتلیAtlı ): سواره (بر ماشین)

اورام Uram: خیابان

اورتاق Ortaq: شریک

اوردو Ordu: لشگر

اورکهÜrkə : دائمی

اوزمان Uzman: ماهر

اوزوک Üzük: انگشتر

اولای Olay: ماجرا

اولگوجله مکÜlgücləmək : تیغ زدن

اولو Ulu: اعظم

اونلوÜnlü : مشهور، معروف (چیز، محل)

ایپ İp: طناب

ایچیرتی İçirti: شربت

ایرقات Irqat: رعیت

ایرکİrk  : فال

ایریمله İrimlə: به دقت، دقیقا

ایسلانماق İslanmaq: خیس شدن

ایشته İştə: اینک، همان

ایشدشİşdəş : همکار

ایشگیلİşgil : قفل

ایکیندی آشİkindi aş : نهار

ایگید İgid: شجاع، جسور

ایلچهİlçə : شهرستان

ایلخی Ilxı: حیوان

ایییره ک İyirək: خیر

اٶته ک Ötək: تاریخ

اٶد Öd: زهره

اٶرتکون Örtkün: خرمن

اٶرتگه ن Örtgən: کافر

اٶرده ک Ördək: مرغابی

اٶزه کÖzək : مرکز

اٶلچوت Ölçüt: معیار

اٶن سٶزÖnsöz : مقدمه

اٶیره تمه ن Öyrətmən: معلم، دبیر

اٶیله نÖylən : ظهر

بئلین Belin: خطر

بئلینلی Belinli: خطرناک

باتBat : حتما، یقینا

باخان Baxan: وزیر

باساریق Basarıq: رکاب

باشرا Başra: امام

باشرااوغلوBaşraoğlu : امامزاده

باغیر Bağır: جگر

باغیرماق Bağırmaq: داد کشیدن

باهادیر Bahadır: پهلوان، قهرمان

بایریBayrı : عتیقه، باستانی

باییلماق Bayılmaq: از هوش رفتن، بیهوش شدن

برک Bərk: محکم

بلBəl : یاد

بلگه Bəlgə: مدرک

بلگی Bəlgi: نشانه

بوتون Bütün: تمام، کاملا

بوجاق Bucaq: گوشه

بورانBoran : توفان

بورچاقBurçaq : نخود

بورماBurma : دسته یونجه و علف

بوروق Buruq: پیچ

بولاقBulaq : چشمه

بویماق قBoymaq: گردنبند

بوینوز Boyunuz: شاخ

بیرجه Bircə: یگانه

بیرلیکده Birlikdə: باهم

بیروووز Birovuz: امانت

بیریوللوقBir Yolluq : برای همیشه

بیزلانقیجBizlanqıc : گاوران، سیخی که حیوان را با آن می رانند

بٶلوکBölük : دسته، گروه

پاخیرچی Paxırçı: مسگر

پیتیک Pitik: کتاب

پینارPınar : چشمه

تئل Tel: سیم

تاباسی Tabası: علی رغم

تابقی Tabqı: اذن، اجازه

تابقین Tabqın: جایز

تاپشیریق Tapşırıq: سفارش

تارلا Tarla: مزرعه، زمین، کشتزار

تانری Tanrı: خدا، الله

ترک Tərk: سریع، به سرعت، تند، زود

ترگی Tərgi: سفره

تریم Terim: شاهزاده خانم

تزه کTəzək : کود حیوانی

توپتوخToptox : کاملا سیر

توتام Tutam: دسته

توتروق Tutruq: وصیت

تومسه Tümsə: منبر

تویقون Tuyqun: وکیل مردم

تیگین Tigin: شاهزاده

چئوره Çevrə: اطراف، دورو بر

چئویری یÇeviri: ترجمه

چابوق Çabuq: فوری

چاشقین Çaşqın: حیران

چاغ Çağ: زمان، وقت

چاناقÇanaq : کاسه

چوق Çuq: نرده

چولازیق Çolazıq: ساعت مچی

چیچه ک Çiçək: گول

چیزه ر Çizər: نقاش

چیزیم Çizim: نقاشی

چیله Çilə: زحمت

چیوی Çivi: میخ

خاقان Xaqan: پادشاه، شاه

خاقانجا Xaqanca: شاهانه

خرگه Xərgə: خیمه

دئشیرمکDeşirmək : چیدن و جمع آوری کردن با همدیگر

دئگی Degi: کلمه

دئیینمک Deyinmək: غر زدن

دادلی Dadlı: خوشمزه، لذید

دار Dar: تنگ

دارقینجDarqınc : ناراحت، ناآرام

دان Dan: سحر

دنلیDənli : قدر، اندازه

دوروق Doruq: قله

دوروم Durum: اوضاع

دویورو Duyuru: اعلان

دیرناق آراسی Dırnaqarası: پارانتز

دیزین Dizin: لیست، اندکس

دیلجیمه ن Dilcimən: خوش زبان، خوش صحبت

دیله کDilək : مراد

دٶزمک Dözmək: صبر و تحمل کردن

دٶنگهه Döngə: پیچ

سئویملی Sevimli: نازنین، دوست داشتنی، عزیز

سئویندیرمک Sevindirmək: دلشاد و خوشحال کردن

ساخلی Saxlı: پادگان

ساخین!Saxın : احتیاط!

ساخینیمسیزلیق  Saxınımsızlıq: بی احتیاطی

ساغلام Sağlam: سالم

سالیق Salıq: خبر

سانکی Sankı: انگار

سانماق Sanmaq: گمان کردن

سانی Sanı: دانه، عدد

ساواشماق Savaşmaq: جنگ کردن

سایین Sayın: محترم

سکسه ن Səksən: هشتاد

سنه ک Sənək: کوزه

سنه کچیلیک Sənəkçilik: کوزه گری

سواولوغوSu Oluğu : سوراخ راهاب، خولبون

سوتوختاتی  Sutoxtatı (سوSu +توختاتیToxtatı ):هیدروتراپی،  آب درمانی

سوچSuç : تقصێر، گناه، جرم

سوچون Süçün: شیرین

سوچیله رSuçilər : آبپاش

سورچکSürçək : داستان

سورقولاما Sorqulama: بازپرسی

سورله ک Sürlək: جاده

سورماق Sormaq: سوال کردن، پرسیدن

سوروشدورما Soruşdurma: بازجوئی

سورهSürə : مدت

سوْلوق Soluq: نفس

سونوم Sunum: ارائه، تقدیم

سویورقاماقSuyurqamaq : رحمت کردن

سٶزده Sözdə: گویا

سٶزگٶرگو Sözgörgü: ادبی

سٶزلوک Sözlük: لغتنامه

سۇلوقSuluq : سطل آب

شٶله ن Şölən: مراسم

فیرتینا Fırtına: توفان

قابجیقQabcıq : سطل برای حمل حبوبات

قاراغیQarağı : کور

قارقیشQarqış : لعنت

قاناQana : دیوار و بند خاکی در باغات و مزارع

قانشار Qanşar: روبرو

قایان Qayan: سیل

قایانلاقQayanlaq: سیلگاه، مسیل

قایناقQaynaq : منبع

قاییر Qayır: ماسه

قوپوز Qopuz: ساز

قوتQut : بخت

قوروقچو Qoruqçu: نگهبان

قوشا Qoşa: جفت

قوشار Qoşar: شاعر

قوشاق Qoşaq: منظومه

قوشوق Qoşuq: شعر

قوم Qum: شن

قوواQova : سطل (هر نوع سطل)

قیرپیم Qırpım: آن، لحظه

قیغیلجیم Qığılcım: جرقه

قییینلانماق Qıyınlanmaq: مجازات شدن

کئشیک Keşik: نوبتچی

کوره که ن Kürəkən: داماد

کول آتانKül Atan : خاک انداز

کوله کKülək : سطل چوبی

کیکیرگهKikirgə : کتیرا

کٶیولKöyül : غار

گئچیک Geçik: کوچه

گزینتی Gəzinti: سیاحت

گزینتی گونو Gəzinti günü: سیزده بدر

گله نه ک Gələnək: سنت

گنج Gənc: جوان

گنه ل Gənəl: عمومی

گنه لدهGənəldə : معمولا

گوج Güc: قوت، نیرو

گوجه م Gücəm: ظلم

گودوکچو Güdükçü: چوپان

گیریشGiriş : مدخل

گٶرک Görk: جمال، زیبائی

گٶرکسٶز Görksöz (گٶرکGörk +سٶزSöz ): ادبیات

گٶروت Görüt: عکس

گٶروش Görüş: زیارت

گٶروشگه Görüşgə: زیارتگاه

گٶل Göl: آبگیر، دریاچه

گٶلجوک Gölcük: حوض، استخر

گٶوده Gövdə : بدن

گٶیه ره نتی Göyərənti: سبزی

منگی Məngi: ابدی

موتلو Mutlu: خوشبخت

می Mi: آیا

نده نسی Nədənsi: بهانه

نمه Nəmə: زاد، شئی، چیز

وورقون Vurqun: عاشق

هارای Haray: داد، فریاد

های کوی Hay küy: سرو صدا

هٶرگونHörgün : دیوار (خانه)

هٶرو Hörü: حصار

یئرآدYerad : توپونیم

یئرکیپYerkip  (یئرYer +کیپKip ): نقشه، خریطه

یئرلیYerli : محلی

یئریاغی Yeryağı: نفت

یئگ ائو Yegev: مکان مقدس

یئل آتی Yelatı: دوچرخه

یئمیشلیکYemişlik : باغ میوه

یئنیجه Yenicə: به تازگی

یئیین Yeyin: تند، شدید

یاپیت Yapıt: اثر

یاتیر Yatır: مقبره

یاخینماYaxınma : شکایت

یاخینماقYaxınmaq : شکایت کردن

یارپیز Yarpız: پونه

یارقی Yarqı: دادگاه

یارقیYarqı : محکمه، دادگاه

یارقیچی Yarqıcı: قاضی

یارلیق Yarlıq: فرمان شاه

یاریلقان Yarılqan: شکاف بزرگ در بدنه کوه

یارین Yarın: فردا

یاز Yaz: بهار

یاس Yaz: عزا

یاشیرقا Yaşırqa: پرده

یاغلیق Yağlıq: دستمال

یاغمورلوقYağmurluq : ناودان

یاغ-یومورتا Yağ-yumurta: نیمرو

یالمان Yalman: سینه کش تند و تیز کوه

یالینیق Yalınıq: انسان، آدم، بشر

یان Yan: طرف، ضلع

یانجیق Yancıq: جیب

یانسیلاماق Yansılamaq: تقلید کردن

یانیت Yanıt: پاسخ، جواب

یایا Yaya: پیاده

یوآرین Yuarın: وضو

یورقون Yorqun: خسته

یوروملاماق Yorumlamaq: تفسیر کردن

یوغروقYoğruq : خمیر

یوکونج Yükünc: نماز

یوکونله ک Yükünlək: مسجد

یوگوروش Yügürüş: حمله

یولچو Yolçu: مسافر

یونجا Yonca: علف

یووالاق Yuvalaq: جوت

یوواناق Yuvanaq: حمام

ییخینتی Yıxıntı: ویرانه

ییغاق Yığaq: انبار

یییه Yiyə: صاحب

یٶره Yörə: محله

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo